Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 9

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
129/KH-UBND UBND Tỉnh Kế hoạch Nội vụ Kế hoạch sửa đổi, bổ sung Kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 03/6//2016 của UBND tỉnh về cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 17/11/2016
1076/UBND-NCPC UBND Tỉnh Công văn điều hành Nội vụ Về việc tăng cường triển khai kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020 06/09/2016
1663/QĐ-UBND UBND Tỉnh Quyết định Nội vụ Ban hành Quy định về việc lập hồ sơ và nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan tại các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 21/07/2016
1516/QĐ-UBND UBND Tỉnh Quyết định Các lĩnh vực khác; Nội vụ Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống một cửa điện tử tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 04/07/2016
64/KH-UBND UBND Tỉnh Kế hoạch Nội vụ Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 03/06/2016
515/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ Quyết định Các lĩnh vực khác Phê duyệt Đề án thực hiện biện pháp đảm bảo bình đẳng giới đối với nữ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2020 31/03/2016
27/KH-UBND UBND Tỉnh Kế hoạch Các lĩnh vực khác Kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2016-2020 tỉnh Kiên Giang 03/03/2016