TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
515/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ Quyết định Các lĩnh vực khác Phê duyệt Đề án thực hiện biện pháp đảm bảo bình đẳng giới đối với nữ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2020 31/03/2016
225/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ Quyết định Nội vụ Phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020 04/02/2016
13/CT-TTG Thủ tướng Chính phủ Chỉ thị Nội vụ Về việc triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020 18/05/2012
2474/QĐ-TTG Thủ tướng Chính phủ Quyết định Nội vụ Phê duyệt Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020 30/12/2011
05/2007/CT-TTg Thủ tướng Chính phủ Chỉ thị Nội vụ Về việc tăng cường bảo vệ và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ 02/03/2007