Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Quy phạm pháp luật


Tổng số văn bản 39

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
05/2015/TT-BNV Bộ Nội vụ Thông tư Nội vụ Quy định danh mục tài liệu hạn chế sử dụng tại Lưu trữ lịch sử 25/11/2015
08/2012/TT-BNV Bộ Nội vụ Thông tư Nội vụ Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật Lập danh mục tài liệu hạn chế sử dụng của một phông lưu trữ và Phục vụ độc giả tại Phòng đọc 26/11/2012
10/2014/TT-BNV Bộ Nội vụ Thông tư Nội vụ Quy định về việc sử dụng tài liệu tại Phòng đọc của các Lưu trữ lịch sử 01/10/2014
275/2016/TT-BTC Ban Tổ Chức Thông tư Các lĩnh vực khác Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng tài liệu lưu trữ 14/11/2016
16/2014/TT-BNV Bộ Nội vụ Thông tư Nội vụ Hướng dẫn giao, nhận tài liệu lưu trữ vào Lưu trữ lịch sử các cấp 20/11/2014
129/2014/TTLT-BTC-BNV Bộ Nội vụ Thông tư Các lĩnh vực khác Quy định việc quản ký, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước đảm bảo Đề án "Sưu tầm tài liệu lưu trữ quý, hiếm của Việt Nam và về Việt Nam" 05/09/2014
01/2014/TTLT-BNV-BXD Bộ Nội vụ Thông tư Các lĩnh vực khác Hướng dẫn thành phần tài liệu dự án, công trình xây dựng nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử 21/08/2014