Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Quy phạm pháp luật


Tổng số văn bản 39

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
01/2011/QH11 Quốc hội Luật Nội vụ Luật Lưu trữ 11/11/2011
77/2015/QH13 Quốc hội Luật Các lĩnh vực khác; Nội vụ Luật Tổ chức chính quyền địa phương 19/06/2015
14/2012/QH13 Quốc hội Luật Các lĩnh vực khác Luật phổ biến, giáo dục pháp luật 20/06/2012
01/2013/NĐ-CP Thủ tướng Chính phủ Nghị định Nội vụ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật lưu trữ 03/01/2013
09/2010/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Nội vụ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về công tác văn thư 08/02/2010
43/2011/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Các lĩnh vực khác Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước 13/06/2011
45/2016/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Các lĩnh vực khác; Nội vụ Về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích 19/10/2016