Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 158

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
2619/QĐ-UBND UBND Tỉnh Báo cáo Nội vụ Quy định xác định Chỉ số cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 01/12/2017
97/KH-UBND Ban Tổ Chức Báo cáo Các lĩnh vực khác Phát triển kinh tế xã hội năm 2019 13/12/2018
01/BC-UBND Ban Tổ Chức Báo cáo Các lĩnh vực khác V/v kết quả thực hiện Kế hoạch số 109/KH-UBND ngày 16 tháng 8 năm 2018 của UBND tỉnh về phát triển du lịch của tỉnh Kiên Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 10/01/2019
01/BC-UBND Ban Tổ Chức Báo cáo Các lĩnh vực khác V/v kết quả thực hiện Kế hoạch số 109/KH-UBND ngày 16 tháng 8 năm 2018 của UBND tỉnh về phát triển du lịch của tỉnh Kiên Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 10/01/2019
1076/UBND-NCPC UBND Tỉnh Công văn điều hành Nội vụ Về việc tăng cường triển khai kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020 06/09/2016
164/UBND-NV Ban Tổ Chức Công văn điều hành Các lĩnh vực khác Về việc đánh giá cán bộ, công chức và viên chức năm 2018 04/12/2018
06/UBND-VHTT Ban Tổ Chức Công văn điều hành Các lĩnh vực khác V/v tổ chức hoạt động tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ chào mừng Ngày thành lập Đảng và đón Xuân Kỷ Hợi 2019. 10/01/2019