TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
132/KH-BTC BCĐ huyện Kế hoạch Tham gia Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Kiên Giang lần thứ IX năm 2022 28/07/2022
108/KH-UBND UBND Huyện Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 48/NQ-CP ngày 05/4/2022 của Chính phủ về tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và chống ùn tắt giao thông giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn huyện kiên hải 28/07/2022
102/KH-UBND UBND Huyện Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết 30/NQ-CP ngày 11/3/2022 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" 20/07/2022
122/KH-HĐGDQPAN BCĐ huyện Kế hoạch Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 4 năm 2022 19/07/2022
105/TB-UBND UBND Huyện Thông báo Công bố công khai Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang 19/07/2022
21/TB-HĐND HĐND huyện Thông báo Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2022 và chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2022 của Thường trực HĐND huyện Kiên Hải 15/07/2022
09/GM-HĐND HĐND huyện Giấy mời Dự kỳ họp thứ Tám (Kỳ họp thường lệ giữa năm 2022) Hội đồng nhân dân huyện khóa VIII 15/07/2022