TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
648/QĐ-UBND UBND Tỉnh Quyết định Nội vụ Phê duyệt Đề án giải quyết tài liệu tích đống tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2013-2017 25/03/2014
08/2014/QĐ-UBND UBND Tỉnh Quyết định Nội vụ Về việc quy định mức chi cho công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 20/01/2014
01/2014/TT-BNV Bộ Nội vụ Thông tư Nội vụ Hướng dẫn xét tặng Kỷ niệm chương về các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nội vụ 10/01/2014
2177/QĐ-UBND UBND Tỉnh Quyết định Nội vụ Về việc áp dụng đơn giá chỉnh lý tài liệu trên nền giấy tiếng Việt trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 06/09/2013
922/QĐ-BNV Bộ Nội vụ Quyết định Nội vụ Phê duyệt Kế hoạch tổng thể thực hiện đề án "Sưu tầm tài liệu lưu trữ quý, hiếm của Việt Nam và về Việt Nam" từ năm 2012 đến năm 2020 13/08/2013
1487/QĐ-UBND UBND Tỉnh Quyết định Nội vụ Về việc sửa đổi Điều 3 và Điều 7 Quy định về việc hưởng phụ cấp độc hại, nguy hiểm và chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với cán bộ, công chức, viên chức làm công tác lưu trữ trong tỉnh Kiên Giang, ban hành kèm theo Quyết định số 56/QĐ-UBND ngày 11 tháng 01 năm 2010 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang 11/06/2013
76/NQ-CP Chính phủ Kế hoạch Nội vụ Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 13/03/2013