TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử huyện Kiên Hải

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
05/2007/CT-TTg Thủ tướng Chính phủ Chỉ thị Nội vụ Về việc tăng cường bảo vệ và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ 02/03/2007
37/2006/QĐ-BTC Quốc hội Quyết định Nội vụ Ban hành Bảng giá dịch vụ chỉnh lý tài liệu lưu trữ nền giấy tiếng Việt 11/07/2006
321/QĐ-VTLTNN Quốc hội Quyết định Nội vụ Về việc ban hành quy trình chỉnh lý tài liệu 22/08/2005
46/2005/TT-BNV Bộ Nội vụ Thông tư Nội vụ Hướng dẫn quản lý tài liệu khi chia, tách, sáp nhập cơ quan, tổ chức, đơn vị hành chính và tổ chức lại, chuyển đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp nhà nước 27/04/2005
22/2005/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Nội vụ Hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo 01/03/2005
18/2004/L/CTN Quốc hội Pháp lệnh Về việc công bố Pháp lệnh của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội 29/06/2004
111/2004/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Nội vụ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Lưu trữ Quốc gia 08/04/2004