Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 397

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
53/TB-VP Văn phòng HĐND-UBND huyện Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Quốc Tuấn tại cuộc họp thành viên UBND huyện thường kỳ tháng 11/2020. 30/11/2020
92/TB-UBND UBND Huyện Thông báo Về việc phân công Thường trực UBND huyện dự đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức năm 2020 tại các cơ quan, đơn vị. 23/11/2020
247/UBND-TH UBND Huyện Công văn Về việc lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định về chế độ thù lao đối với các chức danh kiêm nhiệm tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 23/11/2020
89/KH-UBND UBND Huyện Kế hoạch Phát động phong trào thi đua "Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021" trên địa bàn huyện Kiên Hải. 18/11/2020
239/UBND-TP UBND Huyện Công văn Về việc gửi báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020. 18/11/2020
238/UBND-NV UBND Huyện Công văn Về việc xét khen thưởng thành tích năm 2020. 18/11/2020
237/UBND-TTr UBND Huyện Công văn Về việc chấn chỉnh việc thực hiện đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng hàng năm. 18/11/2020