Kiên Hải triển khai kế hoạch chỉ đạo Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025
(14:54 | 31/07/2019)

Ban Thường vụ Huyện ủy Kiên Hải vừa tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch chỉ đạo Đại hội chi, đảng bộ cơ sở và Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Hội nghị triển khai kế hoạch chỉ đạo Đại hội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.


Tại hội nghị các đại biểu được nghe đại diện Ban Tổ chức Huyện ủy thông qua kế hoạch chỉ đạo Đại hội chi, đảng bộ cơ sở và Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Theo đó, nội dung Đại hội chi bộ, đảng bộ các cấp thực hiện 04 nội dung gồm: Tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ, đảng bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2020 – 2025. Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và văn kiện đại hội đảng bộ cấp trên; bầu Ban Chấp hành chi bộ, đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025 và bầu đoàn đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên. Ngoài ra, những nơi khó khăn liên quan đến công tác nhân sự, Ban Thường vụ Huyện ủy đồng ý thì tiến hành đại hội với 03 nội dung, chưa bầu cấp ủy khóa mới. Về đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở thực hiện 02 nội dung như; tổng kết thực hiện nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp của nhiệm kỳ 2020 – 2022; bầu Chi ủy Chi bộ, Bí thư và Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022. 


Bên cạnh đó, về thời gian tiến hành Đại hội chi bộ, đảng bộ các ấp, đối với Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở không quá 01 ngày, bắt đầu tháng 10/2019 và hoàn thành trong tháng 11/2019. Đối với Đại hội đảng viên chi bộ, đảng bộ trực thuộc không quá 02 ngày, bắt đầu từ tháng 4/2020 và hoàn thành trước ngày 30/6/2020 còn đối với Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện không quá 03 ngày, thời gian hoàn thành trong tháng 8/2020. Đồng thời, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị, Kế hoạch 172 ngày 10-7-2019 và Công văn số 893 ngày 12-7-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và kế hoạch nội dung có liên quan trước tháng 7 năm 2019, đối với cấp ủy cơ sở sẽ triển khai và hoàn thành trong đầu tháng 8 năm 2019. 


Song song đó, công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội chi bộ, đảng bộ cơ sở và đại hội đại biểu Đảng bộ huyện phải đảm bảo tính kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển, phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, coi trọng chất lượng, hiệu quả, để cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, trước hết là người đứng đầu; bảo đảm an toàn, thiết thực, không phô trương hình thức, lãng phí, tiêu cực. Thông qua đại hội, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên, củng cố, tăng cường hơn nữa khối đại đoàn kết toàn dân tộc và niềm tiên của nhân dân đối với Đảng. 


Được biết, Ban Thường vụ Huyện ủy Kiên Hải chọn Đảng bộ xã Lại Sơn và Chi bộ Dân Vận làm điểm chỉ đạo đại hội, đảng bộ cơ sở, chọn đảng bộ Công an huyện thí điểm chỉ đạo đại hội trực tiếp bầu Ban Thường vụ, Bí thư và Phó Bí thư./. 
 

Tin và ảnh: Thanh Vũ