Về việc hướng dẫn tạm thời xét công nhận xã đạt tiêu chí thu nhập và hộ nghèo năm 2016-2017
(18:42 | 04/10/2018)