Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Báo cáo - Thống kê

Xem với cỡ chữAA

Báo cáo kết quả rà soát, tổng hợp các Quyết định hành chính đã ban hành theo thẩm quyền từ ngày 01/7/2016 đến ngày 31/5/2019

(08:43 | 04/02/2020)

Tin: Phạm Khương

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 05_BC-UBND.signed.pdf