Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Tin Vắn

Xem với cỡ chữAA

Kiên Hải triển khai kế hoạch Rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2016 - 2020

(08:06 | 19/11/2020)

Ủy ban nhân dân huyện triển khai kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016 - 2020 và hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 2020 trên địa bàn huyện Kiên Hải.

Theo đó, xác định danh sách biến động hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều trên địa bàn huyện; thống kê, phân tích thông tin hộ nghèo theo thu nhập, hộ nghèo thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản và hộ cận nghèo để làm cơ sở thực hiện các chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội. Ngoài ra, xác định hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình làm cơ sở để ngân sách Nhà nước hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế theo Luật Bảo hiểm y tế. Cập nhật cơ sở dữ liệu phần mềm quản lý hộ nghèo, hộ cận nghèo của từng xã để theo dõi quản lý thống nhất trong toàn huyện. Đồng thời công tác rà soát phải được thực hiện đúng phương pháp, quy trình, nghèo đa chiều; bảo đảm tính dân chủ, công khai, công bằng có sự tham gia của người dân nhằm xác định đúng đối tượng, phản ánh đúng thực trạng đời sống của người dân địa phương  và cập nhật cơ sở dữ liệu phần mềm quản lý hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn huyện.
Bên cạnh đó, công tác rà soát phải được thực hiện đúng phương pháp, quy trình, nghèo đa chiều; bảo đảm tính dân chủ, công khai, công bằng có sự tham gia của người dân nhằm xác định đúng đối tượng, phản ánh đúng thực trạng đời sống của người dân địa phương. Cập nhật cơ sở dữ liệu phần mềm quản lý hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn huyện. 
Được biết, rà soát định kỳ diễn ra từ ngày 01/9/2019 đến ngày 31/10/2020 và rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo thường xuyên: Từ thời điểm sau rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình năm 2020 đến trước khi rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình năm 2021./.
                                                                                           
 

Tin: Minh Thà