Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Tin Vắn

Xem với cỡ chữAA

Kiên Hải triển khai kế hoạch Chuyên đề “Giải pháp thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới đối với lớp 1”

(13:57 | 10/11/2020)

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Kiên Hải triển khai kế hoạch tổ chức hội thảo chuyên đề “giải pháp triển khai thực hiện chương trình, sách giáo khoa phổ thông mới đối với lớp 1” năm học 2020 - 2021.

Theo đó, nhằm tiếp tục góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 29-NQ-TW, ngày 04/11/2013 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 8 khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” và tạo tiền đề thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông; Kế hoạch số 85/KH-UBND, ngày 19 tháng 9 năm 2019 của Ủy ban nhân dân huyện về triển khai, thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII. Đồng thời, cũng nhằm tăng cường giao lưu trao đổi và chia sẻ thông tin, kinh nghiệm của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên tiểu học của các đơn vị trường học trong huyện về công tác triển khai thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới. 
Được biết, dự kiến tổ chức hội thảo chuyên đề “giải pháp triển khai thực hiện chương trình, sách giáo khoa phổ thông mới đối với lớp 1” năm học 2020 - 2021, sẽ diễn ra trong 1 ngày vào khoảng cuối tháng 11 năm 2020.
 

Tin: Minh Thà