Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

HOẠT ĐỘNG HUYỆN ỦY

Xem với cỡ chữAA

Kiên Hải triển khai kế hoạch kiểm điểm năm 2019 và hướng dẫn Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025

(14:37 | 02/12/2019)

Ban Thường vụ Huyện ủy vừa tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp và hướng dẫn một số nội dung về tổ chức Đại hội cấp cơ sở tiến tới Đại hội Đảng bộ lần thứ IX Đảng bộ huyện Kiên Hải

Quang cảnh: Triển khai kế hoạch kiểm điểm năm 2019 và hướng dẫn Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025


Tại Hội nghị các đại biểu được nghe thông qua Hướng dẫn số 21, ngày 18-10-2019 của Ban Tổ chức Trung ương và Hướng dẫn số 54, ngày 27-11-2019 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Theo đó, đối với tập thể cấp ủy: việc quán triệt, tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận của cấp trên. Kết quả thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác năm của địa phương, cơ quan, đơn vị, các chỉ tiêu, nhiệm vụ do cấp trên có thẩm quyền giao, phê duyệt trong năm được lượng hóa bằng sản phẩm. Việc đấu tranh ngăn chặn, đầy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Mính và công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí…Đối với đảng viên và cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp: Kiểm điểm theo nội dung về từ tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức ý thức kỷ luật, tác phong, lề lối làm việc, thực hiện chức trách nhiệm vụ. Kiểm điểm cán bộ lãnh đạo quản lý: về kết quả lãnh đạo, quản lý, điều hành, trách nhiệm của cá nhân tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị và công tác tổ chức, cán bộ, cơ quan, địa phương, đơn vị…Đồng thời, việc Kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể và cá nhân hằng năm nhằm giúp các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị và từng cá nhân tự nhìn nhận và đề ra giải pháp phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, quản lý, điều hành và thực hiện nhiệm vụ; làm căn cứ để thực hiện các nội dung về công tác cán bộ; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên. 


Quang cảnh: Các đại biểu tiếp thu về hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương và Ban Tổ chức Tỉnh ủy về kiểm điểm năm 2019 và hướng dẫn Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025.


Theo đó, riêng trong năm 2019, việc kiểm điểm, phân loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp gắn với nhận xét, đánh giá cán bộ phải hoàn thành trong tháng 12-2019 nhằm phục vụ cho Đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025./.
 

Tin và ảnh: Thanh Vũ