Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

HOẠT ĐỘNG HUYỆN ỦY

Xem với cỡ chữAA

Kiên Hải khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị đảng viên mới năm 2019

(07:56 | 16/10/2019)

Ban Tổ chức Huyện ủy phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Kiên Hải vừa tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới năm 2019…

Quang cảnh: Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới năm 2019. 


Tham gia lớp học có gần 50 học viên là đảng viên mới đến từ các chi, đảng bộ cơ sở trên địa bàn huyện Kiên Hải. Trong thời gian 06 ngày học tập các học viên được tiếp thu 10 chuyên đề cơ bản về: Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh - Nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng và Cách mạng Việt Nam, độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội Việt Nam; phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa; đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng, phát triển sự nghiệp giáo dục - đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam, quản lý tài nguyên bảo vệ môi trường; tăng cường quốc phòng – an ninh, bảo vệ vững chắc tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, chính trị, trật tự, an toàn xã hội; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; nguyên tắc tổ chức hoạt động của Đảng và công tác xây dựng đảng ở cơ sở; phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng thời thông qua lớp học các học viên còn được tiếp thu chuyên đề về Tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và nội dung văn kiện cũng như các nghị quyết Trung ương lần thứ XII của Đảng và xây dựng Đảng về đạo đức…


Thông qua lớp học, nhằm giúp đảng viên mới xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để trở thành đảng viên chính thức, xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam./.
 

Tin và ảnh: Trọng Hiếu