Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

HOẠT ĐỘNG HUYỆN ỦY

Xem với cỡ chữAA

Kiên Hải tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2018

(09:06 | 13/03/2019)

Huyện ủy Kiên Hải vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2019… 

 

Quang cảnh: Hội nghị tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2019


Trong năm qua, công tác tổ chức xây dựng đảng được Ban Tổ chức Huyện ủy tham mưu giúp Ban Thường vụ Huyện ủy cụ thể hóa và triển khai, tổ chức sơ, tổng kết các chủ trương, nghị quyết của Đảng, các chương trình, chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và Tỉnh ủy về công tác tổ chức cán bộ. Đồng thời còn giúp Ban Thường vụ Huyện ủy hoàn thành công tác nhận xét, đánh giá cán bộ thuộc diện Huyện ủy quản lý năm 2018. Kết quả có 733/783 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt 93,61%, tăng 0,26 % so với năm 2017. Trong đó, có 57/733 đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chiếm 7,77%, đảng viên hoàn thành nhiệm vụ 43/783 chiếm 5,49%, đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ có 07 đồng chí. Bên cạnh đó, công tác phát triển đảng viên được quan tâm trong năm đã phát triển 63 đảng viên mới, đạt 90% kế hoạch đề ra, tính đến cuối năm 2018 tổng số đảng viên toàn đảng bộ là 862 đảng viên. Ngoài ra, công tác tự phê bình và phê bình, đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng luôn được quan tâm. Kết quả, có 03/29 tổ chức cơ sở đảng “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” đạt 10,34%, có 23 tổ chức cơ sở đảng  “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”, đạt 79,23% và có 3 tổ chức cơ sở đảng “Hoàn thành nhiệm vụ”, đạt 10,34%. 


Năm 2019, Ban Tổ chức Huyện ủy tiếp tục thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị quyết số 18, của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn đảng. Tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị 10 của Ban Bí thư (Khóa X) về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”. Kiện toàn các chức danh diện Huyện ủy quản lý, việc chuẩn bị nhân sự Đại hội Đảng cấp cơ sở và Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IX. Bên cạnh đó, tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung và hoàn chỉnh quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2020 - 2025; triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý đến năm 2020. Tập trung tham mưu giúp Cấp ủy đẩy mạnh công tác kết nạp đảng viên, đảm bảo về số lượng và chất lượng. Phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị mở các lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên. Tiếp tục làm tốt công tác thẩm định tiêu chuẩn chính trị phục vụ công tác quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ diện Huyện ủy quản lý đảm bảo chính xác, kịp thời, đúng quy định…


Đến dự và phát biểu chỉ đạo đồng chí Ong Văn Ngay, Bí thư Huyện ủy Kiên Hải đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong năm 2018 trong công tác xây dựng đảng đã góp phần quan trọng trong công tác xây dựng đảng. Đồng thời đồng chí cũng lưu ý để thực tốt hơn nữa trong công tác xây dựng đồng chí yêu cần thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019 đồng chí nhấn mạnh: “Tập trung chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng bộ huyện và cơ sở, nhiệm kỳ 2020 - 2025, trong đó chủ yếu là nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy khóa IX, nhiệm lỳ 2020 - 2025. Tiếp tục rà soát, điều chỉnh bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh chủ chốt. Tham mưu kịp thời công tác ra soát, thẩm định về lịch sử chính trị để phục vụ cho công tác quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử. Tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII “Về tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chuyên đề 2019 về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân”.


Dịp này, Đảng bộ huyện Kiên Hải đã tặng giấy khen cho 03 tập thể đạt danh hiệu Tổ chức cơ sở Đảng “Hoàn thành xuất sắc” năm 2018 và tặng giấy khen cho 03 cá nhân đạt danh hiệu “Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”  5 năm liền (2014 - 2018)./.
 

Tin và ảnh: Thanh Vũ