Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

HOẠT ĐỘNG HUYỆN ỦY

Xem với cỡ chữAA

Huyện ủy Kiên Hải tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)

(09:48 | 19/10/2018)

Ngày 10-10-2018, Huyện ủy Kiên Hải đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

Đồng chí Ong Văn Ngay, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy dự và chỉ đạo hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ huyện khóa VIII, Ủy viên UBKT Huyện ủy khóa VIII, Bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp huyện, Phó Trưởng ban KT-XH và Ban Pháp chế HĐND huyện, Lãnh đạo, chuyên viên nghiên cứu Văn phòng Huyện ủy, Đài Truyền thanh.

Hội nghị đã thông qua dự thảo Kế hoạch cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ” và Kế hoạch phát triển du lịch huyện Kiên Hải đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 vào lúc 13 giờ 30 phút, ngày 09-10-2018.

Sau khi nghe các kế hoạch đại biểu tham dự hội nghị đánh gia cao sự nổ lực của các ngành chuyên môn trong xây dựng dự thảo; tập trung thảo luận sôi nổi đóng góp vào nội dung các văn bản.

Kết luận hội nghị đồng chí Bí thư Huyện ủy tiếp thu ý kiến đóng góp của đại biểu để hoàn chỉnh kế hoạch kịp thời ban hành, đồng thời có ý kiến chỉ đạo sâu sát với từng văn bản: Đối với kế hoạch cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ” yêu cầu các chi, đảng bộ trực thuộc, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, các xã có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện ở cơ quan, đơn vị, địa phương mình; Đảng bộ các xã xây dựng kế hoạch cụ thể hóa và tổ chức triển khai thực hiện. Đối với Kế hoạch phát triển du lịch huyện Kiên Hải đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 vào lúc 13 giờ 30 phút, ngày 09-10-2018 yêu cầu Ủy ban nhân dân huyện xây dựng Đề án thực hiện Nghị quyết của tỉnh và Kế hoạch của huyện; Đảng ủy, Ban Quản lý các Khu Du lịch địa phương các xã xây dựng kế hoạch thực hiện; Ban Tuyên giáo chủ trì phối hợp với các ban ngành liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong nhân dân./.

                                                                                                                                    Ngọc Duy