Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ

Xem với cỡ chữAA

Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2018 (SIPAS) năm 2018 của tỉnh Kiên Giang

(18:59 | 26/06/2019)

Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) của tỉnh Kiên Giang qua các năm, hạng 48 (năm 2012), hạng 33 (năm 2013), hạng 26 (năm 2014), hạng 50 (năm 2015), hạng 46 (năm 2016), hạng 47 (năm 2017) và năm 2018 tỉnh đạt hạng 45/63 tỉnh, thành phố, tăng 02 hạng so năm 2017, cụ thể từng Chỉ số như sau:

Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX): Công tác chỉ đạo, điều hành đạt 06/09 điểm, xếp vị trí thứ 45/63 tỉnh, thành phố, tăng 11 bậc so năm 2017; Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật tại tỉnh đạt 8,25/10 điểm, xếp ở vị thứ 46/63 tỉnh, thành phố, tăng 11 bậc so năm 2017; Cải cách thủ tục hành chính đạt 10,97/13 điểm, xếp vị trí thứ 38/63 tỉnh, thành phố, tăng 19 bậc so năm 2017; Cải cách tổ chức bộ máy hành chính đạt 8,78/12 điểm, xếp ở vị thứ 37/63 tỉnh, thành phố, giảm 01 bậc so năm 2017; Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đạt 9,80/13,50 điểm, xếp ở vị trí thứ 47/63 tỉnh, thành phố, giảm 07 bậc so năm 2017; Cải cách tài chính công đạt 7,72/12,50 điểm, xếp ở vị trí thứ 49/63 tỉnh, thành, giảm 01 bậc so năm 2017 và Hiện đại hóa hành chính đạt 9,82/13,50 điểm, xếp ở vị trí thứ 25/63 tỉnh, thành, giảm 07 bậc so năm 2017. 


 
Ông Phạm Vũ Hồng, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị


Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) có 5 yếu tố cơ bản của quá trình cung ứng dịch vụ hành chính công được đánh giá trong năm 2018, gồm: Tiếp cận dịch vụ; giải quyết thủ tục hành chính; thái độ công chức giải quyết thủ tục hành chính; kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho người dân; tiếp nhận xử lý phản ánh, kiến nghị liên quan đến thủ tục hành chính. Kết quả hài lòng của người dân, tổ chức của tỉnh đạt 9,71/12 điểm, mức độ hài lòng là 80,35% xếp thứ hạng 38/63 tỉnh thành trong cả nước


Tác động của CCHC đến các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đạt 3,97/4,5 điểm.


Điều tra xã hội học đạt 20,17/23,50 điểm.


Nguyên nhân các Chỉ số và điều tra xã hội học nêu trên không đạt điểm tốt đa là do:


Thứ nhất, việc tham mưu chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2018 của các sở, ngành được giao chủ trì có những nội dung, nhiệm vụ chưa bám sát các quy định của Chính phủ nên khi Quyết định số 2636/QĐ-BNV ngày 10/12/2018 của Bộ Nội vụ ban hành Bộ chỉ số CCHC năm 2018, trong đó có những thay đổi về cơ cấu điểm số của các lĩnh vực, tiêu chí, tiêu chí thành phần và cách đánh giá hoàn toàn mới so với Bộ Chỉ số CCHC ban hành năm 2017, nên mặc dù có nhiều nỗ lực phấn đấu nhưng vẫn không đáp ứng yêu cầu, vì vậy điểm số có tăng nhưng không đáng kể thậm chí có những tiêu chí thành phần thấp hoặc không có điểm.


Thứ hai, công tác thông tin tuyên truyền về CCHC trong lãnh đạo các cấp và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong tỉnh và Nhân dân chưa thực sự sâu, rộng, chưa tạo được hiệu ứng lan tỏa trong đại bộ phận người dân, doanh nghiệp về vai trò, tầm quan trọng của công tác CCHC. Số lượng thủ tục hành chính đưa vào thực hiện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các ngành, các cấp đạt tỷ lệ còn thấp, nhất là ở cấp huyện và cấp xã; tỷ lệ trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trễ hẹn còn cao; tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận và xử lý trực tuyến mức độ 3, 4 tỷ lệ phát sinh hồ sơ chua cao, do đó điểm số đạt không cao.


Thứ ba, vai trò người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong tỉnh chưa được phát huy; tính quyết liệt, sâu sát trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ CCHC tại cơ quan, địa phương mình phụ trách có mặt chưa sâu sát. Đội ngũ tham mưu thực hiện công tác CCHC tại các sở, ngành, địa phương hầu hết kiêm nhiệm; thường xuyên thay đổi, năng lực và tinh thần trách nhiệm của một bộ phận chưa đáp ứng yêu cầu.


Thứ năm, việc bố trí kinh phí, nguồn nhân lực cho công tác CCHC còn hạn chế; diện tích, cơ sở vật chất, trang thiết bị cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả còn thiếu, nhất là các đơn vị cấp xã./.
 

Tin và ảnh: Phạm Khương