Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Xem với cỡ chữAA

Quyết định về việc triệu tập Đại biểu HĐND huyện tham dự kỳ họp thứ tám (kỳ họp bất thường)

(14:16 | 06/06/2019)

Tin: Ngọc Lạn

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   05_QĐ-HĐND.pdf