Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Lĩnh vực Hộ tịch

Xem với cỡ chữAA

Bộ TTHC thuộc lĩnh vực hộ tịch

(15:33 | 02/10/2018)

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI

TRONG LĨNH VỰC HỘ TỊCH THUỘC NGÀNH TƯ PHÁP

ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN KIÊN HẢI

 

TT

Tên thủ tục hành chính

Ghi chú

I

Thủ tục hành chính thực hiện tại cấp huyện

 

1

Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài

 

2

Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài

 

3

Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài

 

4

Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài

 

5

Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài

 

6

Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài

 

7

Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài

 

8

Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc

 

9

Ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

 

10

Ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

 

11

Ghi vào sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch)

 

12

Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài

 

13

Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

 

14

Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài

 

15

Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài

 

16

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch

 


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; Bộ TTHC thuộc lĩnh vực hộ tịch.doc