Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Văn hóa - Xã hội

Xem với cỡ chữAA

Kiên Hải tổ chức bồi dưỡng chính trị hè năm 2019

(10:28 | 16/09/2019)

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện phối hợp với Ban Tuyên Giáo Huyện ủy Kiên Hải, tổ chức triển khai bồi dưỡng chính trị hè năm 2019 cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong hệ thống giáo dục phổ thông và mầm non trên địa bàn huyện. 

Quang cảnh: Lớp bồi dưỡng chính trị hè năm 2019


Tham gia lớp bồi dưỡng chính trị hè có trên 280 học viên là cán bộ quản lý, giáo viên, viên chức người lao động trên địa bàn huyện. Trong thời gian 01 ngày các học viên sẽ tiếp thu những nội dung cơ bản như: Nghị quyết số 36-NQ/TW về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Quy định số 08-QĐi/TW về quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; Nghị quyết số 35-NQ/TW về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Chỉ thị số 20-CT/TW về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền giáo dục lịch sử Đảng và những vấn đề mới cần quan tâm trong đời sống chính trị - kinh tế - xã hội của đất nước, tỉnh và từng địa phương. Đồng thời, các học viên còn tiếp thu các vấn đề chuyên môn, nghiệp vụ hàng năm theo kế hoạch, nhiệm vụ năm học 2019 - 2020 nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục - đào tạo, trên cơ sở đó vận dụng sáng tạo và phù hợp vào công tác giảng dạy.


Thông qua lớp Bồi dưỡng chính trị hè năm 2019 là nhằm giúp cho các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong hệ thống giáo dục phổ thông và mầm non nắm vững những quan điểm, đường lối của Đảng chính sách pháp luật của Nhà nước trên lĩnh vực giáo dục, những nhiệm vụ trọng tâm của ngành giáo dục trong năm học 2019 - 2020 để thực hiện tốt nhiệm vụ giảng dạy của mình cho phù hợp ở đơn vị mình công tác./. 
 

Tin và ảnh: Hồng Phú - Phòng GD&ĐT