Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Các phòng trực thuộc

Xem với cỡ chữAA

Danh sách lãnh đạo các phòng trực thuộc UBND huyên

(15:24 | 02/10/2018)

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐƠN VỊ  CÔNG TÁC

1

Trần Tiến Dũng

Trưởng phòng

Tư pháp

2

Lê Kim Pha

Chánh Thanh tra

Thanh tra

3

Lê Thanh Phong

Phó Chánh Thanh tra

Thanh tra

4

Trương Đức Thành

Trưởng phòng

Phòng Nội vụ

5

Đoàn Quang Vương

Phó Trưởng phòng

Phòng Nội vụ

6

Đỗ Quang Vịnh

Giám đốc

Trung tâm Y tế

7

Nguyễn Văn Cẩn

Phó Giám đốc

Trung tâm Y tế

8

Lê Thị Ngọc

Phó Giám đốc

Trung tâm Y tế

9

Trần Thanh Thắng

Trưởng phòng

Phòng KTHT-TNMT

10

Nguyễn Thanh Phát

Phó Trưởng phòng

Phòng KTHT-TNMT

11

Nguyễn Tất Linh

Chánh Văn phòng

Văn phòng HĐND-UBND

12

Trần Văn Mỹ

Phó Chánh Văn phòng

Văn phòng HĐND-UBND

13

Đặng Thị Kiều Nhanh

Phó Chánh Văn phòng

Văn phòng HĐND-UBND

14

Võ Văn Võ

Trưởng phòng

Phòng Nông nghiệp & PTNT

15

Đặng Tùng Long

Phó Trưởng phòng

Phòng Nông nghiệp & PTNT

16

Huỳnh Cao Phướng

Trưởng phòng

Phòng Tài chính - Kế hoạch

17

Âu Vinh Quang

Phó Trưởng phòng

Phòng Tài chính - Kế hoạch

18

Nguyễn Thanh Vũ

Trưởng phòng

Phòng Văn hóa và Thông tin

19

Nguyễn Hiền Phương

Phó Trưởng phòng

Phòng Văn hóa và Thông tin

20

Võ Hồng Phú

Trưởng phòng

Phòng Giáo dục và Đào tạo

21

Hoàng Thị Hường

Phó Trưởng phòng

Phòng Giáo dục và Đào tạo

22

Mai Ánh Hồng

Trưởng phòng

Phòng Lao động - TB&XH

23

Đinh Xuân Văn

Phó Trưởng phòng

Phòng Lao động - TB&XH