Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Các phòng trực thuộc

Xem với cỡ chữAA

Danh sách lãnh đạo các phòng trực thuộc UBND huyên

(15:24 | 02/10/2018)

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐƠN VỊ  CÔNG TÁC

1

Trần Tiến Dũng

Trưởng phòng

Tư pháp

2

Trần Như Tiến

Chánh Thanh tra

Thanh tra

3

Lê Thanh Phong

Phó Chánh Thanh tra

Thanh tra

4

Trương Đức Thành

Trưởng phòng

Phòng Nội vụ

5

Trần Tiến Thẳng

Phó Trưởng phòng

Phòng Nội vụ

6

Đỗ Quang Vịnh

Giám đốc

Trung tâm Y tế

7

Nguyễn Văn Cẩn

Phó Giám đốc

Trung tâm Y tế

8

Lê Thị Ngọc

Phó Giám đốc

Trung tâm Y tế

9

Huỳnh Văn Lời

Trưởng phòng

Phòng KTHT-TNMT

10

Hứa Anh Tuấn

Chánh Văn phòng

Văn phòng HĐND-UBND

11

Trần Văn Mỹ

Phó Chánh Văn phòng

Văn phòng HĐND-UBND

12

Đoàn Quang Vương

Phó Chánh Văn phòng

Văn phòng HĐND-UBND

13

Đào Hữu Hiền

Trưởng phòng

Phòng Nông nghiệp & PTNT

14

Đặng Tùng Long

Phó Trưởng phòng

Phòng Nông nghiệp & PTNT

15

Huỳnh Cao Phướng

Trưởng phòng

Phòng Tài chính - Kế hoạch

16

Âu Vinh Quang

Phó Trưởng phòng

Phòng Tài chính - Kế hoạch

17

Nguyễn Tất Linh

Trưởng phòng

Phòng Văn hóa và Thông tin

18

Võ Hồng Phú

Trưởng phòng

Phòng Giáo dục và Đào tạo

19

Hoàng Thị Hường

Phó Trưởng phòng

Phòng Giáo dục và Đào tạo

20

Phùng Cẩm Loan

Trưởng phòng

Phòng Lao động - TB&XH

21

Đinh Xuân Văn

Phó Trưởng phòng

Phòng Lao động - TB&XH

Minh Thà