Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Thường trực Hội đồng nhân dân

Xem với cỡ chữAA

Danh sách lãnh đạo Thường trực Hội đồng nhân dân

(14:52 | 02/10/2018)

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐƠN VỊ  CÔNG TÁC

1

Đoàn Hồng Duy

Chủ tịch

Hội đồng nhân dân

2

Trần Thị Hồng

Phó Chủ tịch

Hội đồng nhân dân

3

Nguyễn Thị Nguyên

Phó Chủ tịch

Hội đồng nhân dân

Minh Thà