Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Hoạt động địa phương

Xem với cỡ chữAA

CỤM THI ĐUA SỐ 3 TỔ CHỨC HỘI NGHỊ KÝ KẾT GIAO ƯỚC THI ĐUA NĂM 2021

(10:58 | 25/03/2021)


Sáng ngày 24/3/2021, tại Hội trường Huyện ủy Kiên Hải, Cụm thi đua số 3 biên giới hải đảo gồm 5 đơn vị Thành phố Hà Tiên, Thành phố Phú Quốc, huyện Giang Thành, Kiên Lương và huyện Kiên Hải đã tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2021, đến dự ký kết giao ước thi đua có lãnh đạo UBND các huyện; thành phố các Phòng Nội vụ trong Cụm thi đua số 3. Đơn vị đăng cai có đồng chí Nguyễn Quốc Tuấn - Chủ tịch UBND huyện; Cụm trưởng Cụm thi đua số 3 chủ trì hội nghị.
 
 

Quang cảnh: các đồng chí lãnh đạo cụm 3 Biên giới hải đảo tham dự ký kết thi đua


Tại Hội nghị, các đơn vị đã tập trung thảo luận và thống nhất các chỉ tiêu thi đua chủ yếu, cụ thể: Phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND các huyện, thành phố đã giao trong năm 2021 về các lĩnh vực: Phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; xây dựng hệ thống chính trị, thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng.
Theo đó, trong lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 của tỉnh và của từng địa phương. Thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả lao động, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh và động lực phát triển kinh tế - xã hội. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các phong trào “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và các phong trào trên các lĩnh vực y tế, giáo dục, an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, bảo vệ môi trường, giảm thiểu tai nạn giao thông; Tiếp tục phát động các phong trào thi đua trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại. Nâng cao chất lượng các phong trào “Vì an ninh Tổ quốc”, phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội.
Trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, cần nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh. Nâng cao năng lực quản lý Nhà nước; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Cải cách thủ tục hành chính nhằm phục vụ tốt nhu cầu của người dân. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động quản lý nhà nước; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có tác phong hiện đại, chuyên nghiệp, năng động, hiệu lực, hiệu quả. Đổi mới các phong trào thi đua yêu nước của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân; phát huy vai trò tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

 


Quang cảnh: Các thành viên cụm cùng ký kết giao ước thi đua năm 2021


Bên cạnh đó, đối với công tác thi đua khen thưởng cần đổi mới, tạo sự chuyển biến tích cực và hiệu quả, đảm bảo công khai, minh bạch, có tác dụng giáo dục, nêu gương, đặc biệt quan tâm đến các cá nhân, tập thể, người lao động trực tiếp, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; phát hiện, bồi dưỡng những điển hình tiên tiến, nhân tố mới thông qua các phong trào thi đua để nhân ra diện rộng. Đồng thời đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng các điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới, tấm gương người tốt, việc tốt để biểu dương, tôn vinh, nhân rộng, tạo sức lan tỏa trên các phương tiên thông tin đại chúng.
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quốc Tuấn - Chủ tịch UBND huyện, Cụm trưởng Cụm 3 nhấn mạnh: ký kết giao ước năm 2021 với những nội dung thi đua thiết thực, phù hợp nhằm góp phần xây dựng các huyện và thành phố trong cụm vững mạnh, đẩy mạnh các phong trào thi đua thiết thực hiệu quả. Đồng chí đề nghị các đơn vị sớm triển khai việc đăng ký thi đua năm 2021 đảm bảo thời gian và nội dung. Các đơn vị trong Cụm thi đua số 3 tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác thi đua khen thưởng, các phong trào thi đua tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu về kinh tế - văn hóa xã hội - an ninh quốc phòng trong năm 2021./.
                                  
 

 Tin và ảnh: Thanh Sơn