Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Hoạt động địa phương

Xem với cỡ chữAA

Xã Hòn Tre đại hội biểu dương các gia đình, dòng họ học tập tiêu biểu

(15:06 | 08/07/2020)

Ủy ban nhân dân xã Hòn Tre tổ chức Đại hội biểu dương gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập tiêu biểu, giai đoạn 2016-2020, tổng kết 05 năm triển khai đại trà Quyết định 281 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ và cộng đồng đến năm 2020”.

 

Quang cảnh: Đại hội biểu dương gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập tiêu biểu, giai đoạn 2016-2020.


Qua 05 năm triển khai đại trà Quyết định 281 của Thủ tướng Chính Phủ về thực hiện đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ và cộng đồng đến năm 2020” trên địa bàn xã Hòn Tre. Từ đó, phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ và cộng đồng, đơn vị xã bước đầu được nâng lên nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc giáo dục người lớn, đào tạo việc làm, giáo dục thể hệ trẻ. Đến nay trên địa bã xã Hòn Tre  có 445/445 gia đình đăng ký gia đình học tập, đạt 100%, có 290 gia đình được công nhận đạt danh hiệu “Gia đình học tập”, trong có 36 gia đình được biểu dương  “Gia đình học tập” tiêu biểu. Có 3/3 cộng đồng ấp được công nhận đạt danh hiệu “Cộng đồng học tập”, có 5/5 đơn vị đươc công nhận đạt danh hiệu “Cộng đồng học tập”. 
Để thực hiện tốt hơn nữa trong giai đoạn 2020 – 2025, Ủy ban nhân dân xã Hòn Tre đề ra một số chỉ tiêu như: Phấn đấu xây dựng các danh hiệu học tập; Gia đình học tập đăng ký đạt 80%. Cộng đồng học tập đăng ký 3/3 ấp. Đơn vị học tập đăng ký 5/5 chi hội khuyến học các đơn vị trường, ấp, ngành xã đăng ký và phấn đấu hàng năm  xã được công nhận cộng đồng học tập xếp loại từ khá trở lên. 
Dịp này, Ủy ban nhân dân huyện đã công nhận 40 gia đình, 03 cộng đồng, 01 đơn vị xã Hòn Tre, đạt danh hiệu gia đình, cộng đồng, đơn vị học tập tiêu biểu 05 năm liền, giai đoạn 2016-2020. Theo đó, Ủy ban nhân dân xã Hòn Tre đã tặng giấy khen cho 02 tập thể và 05 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng và đơn vị giai đoạn 2016-2020./.


 

Tin và ảnh: Thanh Vũ