Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Hoạt động địa phương

Xem với cỡ chữAA

Kiên Hải khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 4 năm 2020

(16:51 | 07/07/2020)

Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh huyện phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện Kiên Hải tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 4 năm 2020. 

 

Quang cảnh: Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 4 năm 2020.


Tham gia lớp học có 40 học viên là cán bộ công chức, viên chức, cán bộ ngoài biên chế cấp huyện, Đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã không giữ chức vụ, cán bộ, công chức, giáo viên cấp xã. Trưởng, phó các ấp và Trưởng, phó Tổ nhân dân tự quản và Đảng viên. Trong thời gian 04 ngày các học viên sẽ tiếp thu, nghiên cứu 7 chuyên đề cơ bản để phục vụ cho công tác lãnh đạo, quản lý ở địa phương như: Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng, an ninh; Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc; Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; Phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam. Biên giới Quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia; Quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới. Nội dung cơ bản của Luật: Quốc phòng; An ninh quốc gia; Nghĩa vụ quân sự; Giáo dục quốc phòng và an ninh; Dân quân tự vệ; Biên giới quốc gia; Biển đảo Việt Nam và Pháp lệnh Dự bị động viên.
Thông qua lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 4 năm 2020 nhằm bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, trường học và cán bộ lãnh đạo các ấp những nội dung chủ yếu về đường lối chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước đối với nhiệm vụ Quốc phòng và An ninh trong tình hình mới để vận dụng trong lãnh đạo và tổ chức thực hiện ở cơ sở, góp phần xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở cơ sở trong thời gian tới. 

 

Tin và ảnh: Thanh Vũ