Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Kinh tế - Chính trị

Xem với cỡ chữAA

Đảng bộ xã Nam Du sơ kết thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị

(07:54 | 24/12/2018)

Ban Thường vụ Đảng ủy xã Nam Du tổ chức hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2018…

Trong 03 năm qua, Đảng ủy xã đảo Nam Du đã quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo của cấp trên, đồng thời cụ thể hóa các văn bản đó và triển khai tổ chức thực hiện đến cán bộ, đảng viên được nhiều kết quả, góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế xã hội, xây dựng đảng, chính quyền và các đoàn thể ngày càng trong sạch vững mạnh. Sau 03 năm, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đảng ủy đã ban hành Kế hoạch số 20-KH/ĐU, ngày 28-10-2016 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt đến cán bộ, đảng viên. Kết quả được 02 cuộc có 100% đảng viên, 95% công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách xã tham dự; hình thức học tập thông qua hội nghị, sinh hoạt triển khai văn bản; kết thúc hội nghị Đảng ủy đã hướng dẫn đảng viên xây dựng bản cam kết thực hiện, kết quả có 100% đảng viên xây dựng bản cam kết. Từ khi triển khai, quán triệt những nội dung cơ bản của chuyên đề toàn khóa và chuyên đề năm 2018 cho đến nay, nhận thức của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân được chuyển biến đáng kể. Nhìn chung cán bộ, đảng viên đã có nhiều tiến bộ trong việc nâng cao vai trò, trách nhiệm đối với nhiệm vụ được giao, nhiều cán bộ, đảng viên thể hiện sự tận tâm, tận lực, dám nghĩ, dám làm, hết lòng, hết sức phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân; từ đó niềm tin của nhân dân đối với Đảng được nâng lên.


Bên cạnh đó, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào kế hoạch thực hiện nghị quyết Đại hội XII của đảng, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, là phù hợp. Đến nay, Đảng ủy xã Nam Du đã khắc phục được 4 khuyết điểm, đạt 80% so với tổng khuyết điểm đã nhận diện đầu năm; còn lại 1 khuyết điểm chưa khắc phục triệt để như trong tự phê bình nể nang, né tránh, ngại va chạm. Ngoài ra, Đảng ủy đã xác định những vấn đề bức xúc nổi cộm ở địa phương là tình trạng đảng viên lười tham gia học tập Nghị quyết vẫn còn nên đã chỉ đạo cán bộ Tuyên giáo tích cực theo dõi từng lớp học, báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy triển khai, quán triệt trong đợt học sau; đến nay nội dung khuyết điểm này đã được khắc phục tốt, tỷ lệ đảng viên tham gia học tập các Nghị quyết của Đảng năm 2018 đạt 99,4%...


Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng đi vào chiều sâu, đạt kết quả cao hơn nữa trong thời gian tới, Ban Thường vụ Đảng uỷ xã Nam Du (Kiên Hải) yêu cầu toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân trên địa bàn xã cần quán triệt sâu sắc và tập trung thực hiện tốt một nhiệm vụ trọng tâm như; “Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, gắn với thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XII) về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” đến cán bộ, đảng viên; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành thường xuyên, nề nếp của từng chi bộ và mỗi cán bộ, đảng viên trong toàn xã. Triển khai thực hiện tốt chuyên đề năm 2019 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân”. Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của từng cá nhân qua những việc làm các nội dung phấn đấu, rèn luyện, tu dưỡng của từng cá nhân, tập thể.


Dịp này, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Nam Du đã biểu dương 05 tập thể và 30 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018./.

Tin: Thanh Vũ