Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Đơn vị khác

Xem với cỡ chữAA

Danh sách các đơn vị khác

(08:01 | 26/11/2018)

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐƠN VỊ  CÔNG TÁC

CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP

1

Từ Văn Hồng

Giám đốc

Ban Quản lý Dự án ĐTXD

2

Nguyễn Văn Nhiều

Phó Giám đốc

Ban Quản lý Dự án ĐTXD

3

Hứa Anh Tuấn

Giám đốc

Ban Điều hành Nhà máy điện

4

Lê Đình Hùng

Phó Giám đốc

Ban Điều hành Nhà máy điện

5

Nguyễn Văn Phương

Giámđốc

Trung tâm Văn hóa và Thể thao

6

Lê Kim Nhan

Trưởng đài

Đài Truyền thanh

7

Võ Thanh Vũ

Phó Trưởng đài

Đài Truyền thanh

8

Đỗ Quang Vịnh

Giám đốc

Trung tâm Y tế

9

Nguyễn Văn Cẩn

Phó Giám đốc

Trung tâm Y tế

10

Lê Thị Ngọc

Phó Giám đốc

Trung tâm Y tế

Phạm Khương