Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

HOẠT ĐỘNG HUYỆN ỦY

Xem với cỡ chữAA

Kiên Hải Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đóng góp văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện

(09:57 | 10/03/2020)

Ban chấp hành Đảng bộ huyện đã tổ chức họp lấy ý kiến đóng góp dự thảo các văn kiện Đại hội đảng bộ lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 trình Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Hội nghị do đồng chí Ong Văn Ngay, Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện chủ trì… 

 

Đại biểu tham dự Hội nghị đóng góp dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng bộ lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020


Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Kiên Hải lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Trong nhiệm kỳ qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với quyết tâm cao của toàn Đảng bộ, quân dân huyện Kiên Hải đã nêu cao tinh thần đoàn kết nhất trí, nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, lãnh đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đạt được những kết quả quan trọng và khá toàn diện trên các lĩnh vực, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VIII như: Tổng giá trị sản xuất 26.283 tỷ đồng (giá so sánh năm 2010), đạt 90,44% Nghị quyết; tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm 9,56%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tỷ trọng nông - lâm - thủy sản giảm từ 65,25% năm 2015 còn 48,96% năm 2020, thương mại - dịch vụ tăng từ 15,5% lên 25,47%, công nghiệp - xây dựng tăng từ 19,25% lên 25,57%. Nông - lâm - thuỷ sản phát triển khá và giữ vai trò quyết định đối với tốc độ tăng trưởng kinh tế của huyện; giá trị sản xuất 14.343 tỷ đồng, tăng bình quân hàng năm 3,27%, đạt 80,47% Nghị quyết. Công nghiệp - xây dựng có bước phát triển. Tổng giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng 6.399 tỷ đồng, tăng bình quân hàng năm 14,77%, đạt 101,44% Nghị quyết. Về thương mại - dịch vụ và du lịch tiếp tục có mức tăng trưởng nhanh, giá trị sản xuất thương mại - dịch vụ 5.540 tỷ đồng, đạt 112,42% Nghị quyết; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 10.751 tỷ đồng, tăng bình quân hàng năm 21,62%, đạt 131,1% Nghị quyết. Các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới được triển khai thực hiện tốt. Kết cấu hạ tầng nông thôn được đầu tư, nâng cấp khá đồng bộ. Hiện nay có 2/4 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 02 xã còn lại đạt từ 17 - 18/19 tiêu chí. 


Lĩnh vực văn hóa - xã hội có sự tiến bộ, sự nghiệp giáo dục và đào tạo tiếp tục phát triển; công tác chăm sóc sức khỏe và điều trị cho nhân dân được quan tâm tốt hơn; hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa từng bước được nâng lên; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện, hộ nghèo giảm đáng kể. Đến nay, toàn huyện còn 04 hộ nghèo, chiếm 0,08% và 20 hộ cận nghèo, chiếm 0,39%, có 3/4 xã không còn hộ nghèo. Ngoài ra, quốc phòng - an ninh được củng cố, tăng cường; chủ quyền biển đảo được giữ vững; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được ổn định.

 

Đại biểu  dự Hội nghị đóng góp dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng bộ lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2015-2020

 

Cũng tại Hội nghị các đại biểu đã tập trung đóng góp nhiều ý kiến về các nội dung của dự thảo báo cáo chính trị, trong đó, đánh giá làm rõ hơn những kết quả về các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng và phân tích từng nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung. 

 

 

 Đồng chí Ong Văn Ngay, Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Ong Văn Ngay - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Kiên Hải, tiếp thu đóng góp bố cục, hình thức, nội dung trình bày báo cáo văn kiện của Ban Chấp hành khóa VIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa VIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020; giải trình những vấn đề liên quan đến các chỉ tiêu, số liệu cho thống nhất chung, dự án chưa đạt trong nhiệm kỳ. Đồng chí Ong Văn Ngay lưu ý các ngành chuyên môn của huyện phối hợp chặt chẽ cụ thể hóa, định hướng tham mưu đề xuất đưa ra chỉ tiêu thể hiện cụ thể rõ ràng, phải thống nhất về các chỉ tiêu kinh tế phát triển chưa bền vững, chuyển dịch cơ cấu còn chậm, còn một số chỉ tiêu chưa đạt so với Nghị quyết (nuôi trồng thủy sản, bảo vệ môi trường, đường quanh đảo); các chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn… để Ban Chấp hành Đảng bộ huyện hoàn chỉnh dự thảo./.

Tin và ảnh: Thanh Vũ